Àrees d'actuació

Dret de Família


Separació, divorci, nul·litat i cessament d’unions estables de parella amb especial referència a l’element internacional.

El tractament exclusiu que té pel nostre despatx la tramitació de l’expedient de la separació, divorci, nul·litat matrimonial o cessament d’unions estables de parella, amb les conseqüències que se’n deriven dels mateixos, suposa un estudi acurat i personalitzat de la realitat familiar i la crisi derivada, amb la finalitat de plantejar, prèviament, una òptima negociació que pot esdevenir exitosa si es materialitza amb el corresponent Conveni Regulador, on quedin resolts tots aquells aspectes necessaris per una bona resolució de la finalització de la relació de la parella.
Malauradament, quan l’acord és d’impossible consecució, la continuïtat a la via contenciosa esdevé imprescindible per trobar la millor solució pel nostre client. Aquesta es tramitada i dirigida amb el rigor professional, diligència i implicació que caracteritzen aquest despatx.
L’acompanyament dels nostres clients que en moltes ocasions es mostren molt sensibles davant aquests tipus de procediments es fa des de una vessant jurídica i humana, que permet alleugerir el neguit que pateixen i contribuir a una millor i més ràpida recuperació. La vessant jurídica que abasta l’assessorament i la direcció de la defensa dels interessos dels nostres clients passa per un acurat anàlisi de la llei aplicable al divorci, separació, relacions paterno-filials i/o dissolució i liquidació del règim econòmic matrimonial; així como la competència dels tribunals, especialment quan l’element internacional esdevé una circumstància de l’expedient.

Assessorament preventiu: pactes en previsió de ruptura i capítols matrimonials.

Les ruptures i les noves relacions familiars comporten canvis que s’han d’estudiar i analitzar en previsió de conflictes.
Tot canvi personal comporta necessàriament canvis jurídics. Per això, l’estudi i la planificació patrimonial, econòmica i fiscal esdevé imprescindible, materialitzant-se en multitud de recursos jurídics que es posen a l’abast dels nostres clients en previsió i evitació del conflicte futur.
Els capítols pre o post matrimonials permeten clarificar i determinar conseqüències econòmiques de la ruptura que tindran una incidència clara en la resolució de la mateixa, evitant, en gran nombre de situacions, procediments contenciosos centrats en qüestions econòmiques.
Cal conèixer el règim econòmic matrimonial que esdevé d’aplicació al matrimoni que es celebrarà o s’ha celebrat —depenent dels veïnatges civils dels contraents i/o nacionalitats, lloc de celebració i primera residència, especialment– i les conseqüències que se’n deriven en funció de si es tracta d’un règim de separació de béns, societat de guanys, participació, etc.
Per aquest motiu, atesa la transcendència econòmica que pot suposar als cònjuges un o altre sistema, inclús a la seva extinció, cal un assessorament jurídic dels cònjuges per tal de que, inclús durant el matrimoni siguin conscients de les conseqüències jurídiques dels seus actes, optant lliurement per mantenir o canviar el règim econòmic del matrimoni.

 

Nul·litats matrimonials davant la jurisdicció eclesiàstica.

Relacions paterno-filials.

El dret-deure dels pares envers els fills cal regular-se amb garanties. La solució dependrà de les particularitats de cada cas, de l’edat dels fills, de les possibilitats de cada progenitor, entre d’altres variables.
Per la via del comú acord o contenciosa, de manera similar al procediment de divorci o separació, es treballa en l’elaboració del Conveni Regulador, si fos el cas, o en l’acompanyament a client en l’elaboració del preceptiu Pla de Parentalitat, que en moltes ocasions esdevé garantista d’una òptima coresponsabilitat parental, adequada a les necessitats del cas concret i, especialment, dels infants.

Controvèrsies en l’exercici de la pàtria potestat i exercici abusiu de la patia potestat.

Cada cop es més freqüent que en l’exercici de la responsabilitat parental apareguin controvèrsies que precisen d’una urgent resolució judicial.
Els pares no sempre arriben a decisions consensuades en aspectes que donen contingut a la potestat. Malauradament, són habituals controvèrsies en el canvi de centre formatiu, el canvi d’habitatge o residència habitual, tractaments mèdics i/operacions quirúrgiques... totes aquestes i d’altres qüestions, requereixen l’acord d’ambdós progenitors.
En el marc de la manca de consens o davant l’arbitrarietat d’un dels progenitors cal una ràpida tramitació del corresponent expedient de jurisdicció voluntària que en funció del supòsit de fet, suposarà una autorització judicial concreta, una mesura protectora de l’infant, o la determinació a favor d’uns dels progenitors per prendre una determinada decisió, en relació a l’exercici de la potestat.

Mesures cautelars i provisionals.

Davant situacions de risc pels menors i/o davant la necessitat de resoldre certs aspectes mentre no s’acordi la separació o divorci, cal una resolució provisional i o cautelar que reguli qüestions personals amb els fills i assistencials: aliments, ús de l’habitatge familiar, etc.

Sostracció internacional de menors.

El trasllat il·lícit dels menors a nivell internacional esdevé causa de desesperació i angoixa per a moltes famílies. En aquestes ocasions, cal activar de forma immediata el mecanisme previst per a la restitució dels menors ja que el temps de reacció i contacte amb l’Estat requerit, són essencials per a l’èxit del retorn del menor.

Execució de resolucions judicials.

En ocasions, les resolucions judicials, tan siguin les que homologuen decisions consensuades com les acordades en el marc d’un procediment contenciós precisen d’un seguiment i execució davant els Tribunals davant el seu incompliment.
Es tracta de l’execució de les qüestions econòmiques derivades de les reclamacions de pensions d’aliments o despeses extraordinàries, de la pensió compensatòria i altres compensacions però també de l’execució d’obligacions de fer, normalment en l’àmbit de les estades dels fills amb un o altre progenitor, i la manera en com desenvolupar-se.

Modificació de mesures judicials.

L’evolució i noves circumstàncies de la vida familiar requereixen adaptacions jurídiques a les noves situacions d’impossible previsió. Els canvis familiars si les relacions estan establertes en una sentencia judicial, en la majoria de situacions, requereixen d’una nova sentencia judicial que contempli la nova situació i en conseqüència, calen definir-se de nou extrems que van convenir-se o acordar-se en la sentència que cal modificar.


Reclamacions econòmiques derivades de la crisi familiar.

La vida en parella, en ocasions no és només una relació sentimental. Cal tenir present que també és una ordenació econòmica amb les seves conseqüències jurídiques. Per tant, cal analitzar la contribució de cadascuna de les parts al projecte familiar i la incidència que té o tindria en cas de ruptura.
La reclamació de prestacions alimentàries, prestacions compensatòries, compensacions econòmiques per raó de treball o indemnitzacions son objecte d’un estudi profund i rigorós en el què no únicament posem a l’abast dels nostres clients la dilatada experiència professional sinó el coneixement més acurat de les interpretacions dels nostres Tribunals.
Cal una especial referència a la compensació econòmica per raó de treball, tant per la seva peculiaritat jurídica en la seva determinació, com per la complexitat en el seu càlcul. Esdevé imprescindible un coneixement rigorós de la normativa i la jurisprudència i un càlcul dels patrimonis inicials i finals de les parts per determinar la diferència patrimonial: base de càlcul de la compensació. En aquest sentit, el despatx es coordina amb experts en l’àmbit fiscal, comptable, immobiliari, mercantil etc. que faciliten les valoracions necessàries per una correcte determinació de la compensació.


Reclamacions econòmiques derivades de l’obligació de prestar aliments entre parents.


Incapacitacions judicials, internaments, constitucions de tuteles o curateles.

Una persona és jurídicament incapaç quan hi ha una sentència judicial que així ho declara i aquest pronunciament esdevé quan existeixen causes legals que ho justifiquin com malalties o deficiències físiques o psíquiques que impedeixen que una persona pugui governar-se.
Els incapacitats o menors que no estan en potestat, quan la sentència d’incapacitació així ho estableixi poden estar sota tutela o curatela. El curador es limita a completar la capacitat mitjançant l’assistència en l’àmbit determinat per la sentència, sempre que el grau d’incapacitat permeti la persona governar-se per si mateixa.


Mediació.

En una clara voluntat d’abastar totes les necessitats dels nostres clients ens hem format des de la regulació de la mediació familiar en tècniques de mediació oferint l’acompanyament dels nostres clients que iniciïn aquest procés o bé actuant com a mediadors designats pel Centre de Medicació de la Generalitat de Catalunya o de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en cas d’haver estat designats o a petició d’ambdues parts immerses en un conflicte susceptible de mediació, garantint la màxima imparcialitat i confidencialitat de la nostra intervenció.

 

© Adell Advocats by Cómo Design

Rosselló 224, 5B. 08008 Barcelona
Telèfon +34 93 272 66 27
administracio@adelladvocats.com