Àrees d'actuació

Dret Penal econòmic
i d'empresa

Responsabilitat penal i patrimonial derivada del delicte de les persones jurídiques.

Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic:

 • Delictes de furt, robatori, extorsions, usurpacions i danys.

 • Delictes d'estafa, apropiació indeguda i altres defraudacions.

 • Delicte d'insolvències punibles.

 • Delicte d'alteració de preus en concursos i subhastes públiques.

 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial.

 • Delictes relatius al mercat: espionatge empresarial i el delicte de corrupció entre particulars, entre altres.

 • Delictes relatius als consumidors.

 • Delictes societaris: falsedat de comptes, acords abusius i lesius i negació dels drets dels socis.

 • Delicte fiscal.

 • Delictes d'administració fraudulenta i deslleial, així com conductes afins.

 • Delictes de receptació i blanqueig de capitals.


Delictes de falsedat:

 • Delictes de Falsificació de moneda i d'efectes timbrats.
 • Delictes de falsedat documental.
 • Delictes d'usurpació i intrusisme.


Dret Penal vinculat al Dret Laboral. Delictes contra els drets dels treballadors i els ciutadans estrangers:

 • Delictes d'explotació del treballador.
 • Delictes de contractació il·legal.
 • Delictes de discriminació en el lloc de treball.
 • Delicte contra la seguretat dels treballadors en cas d'accident laboral.
 • Delicte de mobbing laboral.


Delictes contra l'Administració Pública:

 • Delictes de prevaricació administrativa i incompliment del deure d'impedir delictes o promoure la seva persecució.
 • Delictes d'incompliment d'obligacions per part de l'autoritat o funcionari públic i altres conductes anàlogues.
 • Delictes de subordinació i tràfic d'influències.
 • Delictes de malbaratament de caudals públics i altres conductes afins.
 • Delictes d'abús en l'exercici de la funció i corrupció en les transaccions comercials internacionals.
 • Delicte de suborn.
 • Delicte d'infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets.


Delictes contra l'Administració de Justícia:

 • Delictes de prevaricació judicial i incompliment del deure d'impedir delictes o de promoure la seva persecució.
 • Delicte d'encobriment.
 • Delicte de realització arbitraria del propi Dret.
 • Delictes d'acusació i denuncia falsa.
 • Delicte de fals testimoni.
 • Delicte de trencament de condemna o mesura cautelar.
 • Delicte d'obstrucció a la Justícia i deslleialtat professional.


Delictes contra l'Hisenda Pública i la Seguretat Social:

 • Delictes de frau a l'Hisenda Pública, estatal, autonòmica, foral, local o europea, i la Seguretat Social.
 • Delicte d'obtenció indeguda i fraudulenta de subvencions i fons públics.
 • Delicte d'infracció de deures formals dins l'àmbit tributari-comptable.


Delictes informàtics:

 • Delictes comesos a la xarxa.


Delictes sobre l'ordenació del territori i la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, la flora i la fauna:

 • Delicte urbanístic i delicte ecològic.

  

 

Dret Penal econòmic
i d'empresa

Responsabilitat penal i patrimonial derivada del delicte de les persones jurídiques.

Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic:

 • Delictes de furt, robatori, extorsions, usurpacions i danys.
 • Delictes d'estafa, apropiació indeguda i altres defraudacions.
 • Delicte d'insolvències punibles.
 • Delicte d'alteració de preus en concursos i subhastes públiques.
 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial.
 • Delictes relatius al mercat: espionatge empresarial i el delicte de corrupció entre particulars, entre altres.
 • Delictes relatius als consumidors.
 • Delictes societaris: falsedat de comptes, acords abusius i lesius i negació dels drets dels socis.
 • Delicte fiscal.
 • Delictes d'administració fraudulenta i deslleial, així com conductes afins.
 • Delictes de receptació i blanqueig de capitals.


Delictes de falsedat:

 • Delictes de Falsificació de moneda i d'efectes timbrats.
 • Delictes de falsedat documental.
 • Delictes d'usurpació i intrusisme.


Dret Penal vinculat al Dret Laboral. Delictes contra els drets dels treballadors i els ciutadans estrangers:

 • Delictes d'explotació del treballador.
 • Delictes de contractació il·legal.
 • Delictes de discriminació en el lloc de treball.
 • Delicte contra la seguretat dels treballadors en cas d'accident laboral.
 • Delicte de mobbing laboral.


Delictes contra l'Administració Pública:

 • Delictes de prevaricació administrativa i incompliment del deure d'impedir delictes o promoure la seva persecució.
 • Delictes d'incompliment d'obligacions per part de l'autoritat o funcionari públic i altres conductes anàlogues.
 • Delictes de subordinació i tràfic d'influències.
 • Delictes de malbaratament de caudals públics i altres conductes afins.
 • Delictes d'abús en l'exercici de la funció i corrupció en les transaccions comercials internacionals.
 • Delicte de suborn.
 • Delicte d'infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets.


Delictes contra l'Administració de Justícia:

 • Delictes de prevaricació judicial i incompliment del deure d'impedir delictes o de promoure la seva persecució.
 • Delicte d'encobriment.
 • Delicte de realització arbitraria del propi Dret.
 • Delictes d'acusació i denuncia falsa.
 • Delicte de fals testimoni.
 • Delicte de trencament de condemna o mesura cautelar.
 • Delicte d'obstrucció a la Justícia i deslleialtat professional.


Delictes contra l'Hisenda Pública i la Seguretat Social:

 • Delictes de frau a l'Hisenda Pública, estatal, autonòmica, foral, local o europea, i la Seguretat Social.
 • Delicte d'obtenció indeguda i fraudulenta de subvencions i fons públics.
 • Delicte d'infracció de deures formals dins l'àmbit tributari-comptable.


Delictes informàtics:

 • Delictes comesos a la xarxa.


Delictes sobre l'ordenació del territori i la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, la flora i la fauna:

 • Delicte urbanístic i delicte ecològic.


Dret Penal


Delictes contra las persones:

 • Delictes relatius a la vida i delictes contra la integritat física i moral.
 • Delictes contra la integritat i la indemnitat sexuals.
 • Delicte de detenció il·legal.
 • Delictes d'amenaces i coaccions.
 • Delictes de violació del domicili, domicilis de persones jurídiques i establiments oberts al públic.
 • Delictes contra l'honor: injúries i calumnies.
 • Delicte d'usurpació d'identitat.
 • Delictes de descobriment i revelació de secrets.
 • Delictes d'omissió del deure de socórrer.


Dret Penal vinculat al Dret de Família:

 • Delicte de desobediència de resolucions judicials civils.
 • Delictes contra els deures i drets familiars.
 • Delictes de violència domèstica i violència de gènere.
 • Delicte de impagament de pensions.
 • Delicte de sostracció de menors.
 • Delictes contra la intimitat, el Dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
 • Delicte de revelació de secrets.
 • Delicte d'assetjament (stalikng).
 • Delictes contra les relacions familiars.


Delictes contra la salut pública:

 • Delicte de tràfic de drogues.


Delictes comesos per menors d'edat:

Donada l'estreta col·laboració amb el departament de Dret de Família, a Adell Advocats oferim al menor una assistència jurídica adaptada a les especialitats del procés de menors, tenint en compte tots els aspectes (no només penals i civils, sinó també personals, familiars i psicològics) que li pugin afectar, ideant una estratègia que vetlli, en primer lloc pels interessos del menor, però a la vegada procurant un assessorament jurídic familiar el més complet possible.


Delictes contra la Seguretat Vial:

 • Delictes de conducció temerària o sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o begudes alcohòliques.
 • Delicte de negació a sotmetre's a les probes de comprovació del nivell d'alcoholèmia i presencia de drogues.
 • Delicte de conducció sense llicència o permís de conduir.
 • Delicte d'originar risc greu per a la circulació.


Delictes contra l'orde públic:

 • Delictes d'atemptat contra l'autoritat i delictes de resistència, desobediència i desordres públics.
 • Delictes de tinença il·lícita d'armes i altres conductes afins.
 • Delicte de pertinença a organització criminal i grups criminals.


Delictes contra la seguretat col·lectiva:

 • Delictes de risc catastròfic.
 • Delictes d'incendi.


Ordre de Detenció Internacional i extradició.

Dret Penal


Delictes contra las persones:

 • Delictes relatius a la vida i delictes contra la integritat física i moral.
 • Delictes contra la integritat i la indemnitat sexuals.
 • Delicte de detenció il·legal.
 • Delictes d'amenaces i coaccions.
 • Delictes de violació del domicili, domicilis de persones jurídiques i establiments oberts al públic.
 • Delictes contra l'honor: injúries i calumnies.
 • Delicte d'usurpació d'identitat.
 • Delictes de descobriment i revelació de secrets.
 • Delictes d'omissió del deure de socórrer.


Dret Penal vinculat al Dret de Família:

 • Delicte de desobediència de resolucions judicials civils.
 • Delictes contra els deures i drets familiars.
 • Delictes de violència domèstica i violència de gènere.
 • Delicte de impagament de pensions.
 • Delicte de sostracció de menors.
 • Delictes contra la intimitat, el Dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
 • Delicte de revelació de secrets.
 • Delicte d'assetjament (stalikng).
 • Delictes contra les relacions familiars.


Delictes contra la salut pública:

 • Delicte de tràfic de drogues.


Delictes comesos per menors d'edat:

Donada l'estreta col·laboració amb el departament de Dret de Família, a Adell Advocats oferim al menor una assistència jurídica adaptada a les especialitats del procés de menors, tenint en compte tots els aspectes (no només penals i civils, sinó també personals, familiars i psicològics) que li pugin afectar, ideant una estratègia que vetlli, en primer lloc pels interessos del menor, però a la vegada procurant un assessorament jurídic familiar el més complet possible.


Delictes contra la Seguretat Vial:

 • Delictes de conducció temerària o sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o begudes alcohòliques.
 • Delicte de negació a sotmetre's a les probes de comprovació del nivell d'alcoholèmia i presencia de drogues.
 • Delicte de conducció sense llicència o permís de conduir.
 • Delicte d'originar risc greu per a la circulació.


Delictes contra l'orde públic:

 • Delictes d'atemptat contra l'autoritat i delictes de resistència, desobediència i desordres públics.
 • Delictes de tinença il·lícita d'armes i altres conductes afins.
 • Delicte de pertinença a organització criminal i grups criminals.


Delictes contra la seguretat col·lectiva:

 • Delictes de risc catastròfic.
 • Delictes d'incendi.


Ordre de Detenció Internacional i extradició.

© Adell Advocats by Cómo Design

Rosselló 224, 5B. 08008 Barcelona
Telèfon +34 93 272 66 27
administracio@adelladvocats.com